ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 I.)

 Bevezetés

 1.) A www.gervaijanos.hu weboldal meglátogatásakor személyes adatok kezelésére kerülhet sor.

 2.) Jelen adatvédelmi nyilatkozat a következő jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével készült:

 a.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

b.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

c.) a 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),

d.) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

 3.)Az elektronikus úton történő szerződéskötéshez nem szükséges a honlapon való regisztráció.

 4.) Amennyiben vevő a honlapon regisztrál, akkor a regisztrációs felületen a megfelelő rovatok kitöltésével a következő adatokat adja meg:

 a.) családi és utónév, vagy cégnév

b.) lakóhely, vagy székhely,

c.) egyéni vállalkozói számát, vagy cégjegyzékszámát

d.) a számlázáshoz szükséges adószámát

e.) a kapcsolattartó személy

ea.) elektronikus elérhetőségét;

eb.) telefonszámát,

 5.) A regisztrálással a vevő a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja értelmében önkéntesen hozzájárul személyes adatainak a kezeléséhez.

 II.)

 Adatkezelés

 6.) Adatkezelő

 a.) név:                                         Gervai Kft.

b.) székhely:                                 2093 Budajenő Sport utca 31..

c.) cégjegyzékszám:                     13-09-155005

d.) nyilvántartó cégbíróság:         Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága

e.) adószám:                                 23853050-2-13

f.) ügyvezető:                               Gervai János

g.) elektronikus elérhetőség:       gervaijanos@gmail.com

h.) telefon:                                    +36702054446

 

7.) Az adatkezelő az ÁSZF-ben megjelölt tárhely szolgáltatónál tárolja biztonságos körülmények között a honlapot használók elektronikus és a felhasználók regisztráció során rögzített személyes adatait.

 III.)

 Az adatkezelés célja, jogalapja, terjedelme

 1.) A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat.

 2.) Az adatkezelés célja

a.) a vevővel történt szerződéskötésből fakadó kötelezettség teljesítésre

b.) jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

3.) Az adatkezelés jogalapja:

 

a.) az érintett hozzájárulása,

b.) a szerződés teljesítése, és

c.) jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 4.) Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, vagy a jogszabályokban előírt ideig kezelnek az adatkezelők.

 5.) Amennyiben az adatkezelés

a.) célja megszűnt,

b.) a továbbiakban már nem szükséges, vagy

c.) a jogszabályban előírt határidő lejárt

 

      az adatok törlésre kerülnek.

 6.) A weboldal a mellékletben megjelölt sütiket használja.

7.) A weboldal üzemeltetői hírlevelet nem küldenek.

 8.) Az adatkezelők harmadik fél részére személyes adatokat nem adnak ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása után, vagy ha erre jogszabály, bírósági, vagy hatósági döntés kötelezi.

9.) Adatkezelők a webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsolják össze.

 10.) Adatkezelők harmadik országba (külföldre) felhasználói adatokat nem továbbítanak.

 IV.)

 Az adatkezeléssel érintett személy jogai

 1.) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,

2.) Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 3.) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 4.) Az érintett személynek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a 2. pontban megjelölt jogszabályok tartalmazzák.

 5.) Az érintett az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért.

 MELLÉKLET

a www.gervaijanos.hu honlapon alkalmazott sütikről

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

·        _ga

gervaijanos.hu

·        Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

·        2 év

·        HTTP

·        _gat

gervaijanos.hu

·        A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.

·         

·        Session

·         

·        HTTP

·        _gid

gervaijanos.hu

·        Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

·        Session

·        HTTP

·        _fbp    

gervaijanos.hu

·         

·        3 hónap

·        HTTP

·        fr

·        facebook.com

·         

·        3 hónap

·        HTTP

 

1.) A harmadik féltől származó sütiről és az adatvédelemről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/ olvashat

 

2.) A sütik a vásárláshoz használt számítógépén rövid ideig tárolt információ, amely vonatkozhat: a meglátogatott weboldalakra, a megtekintett hirdetésekre, a használt böngésző típusára, a vásárláshoz használt gép IP-címére; és a weboldal számára Ön által megadott információkra.

 

3.) A sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása.

 

4.) A weboldal tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért.

 

Kicsiben nagyot alkotni

Elmúlt már 18 éves?

Gervai János Pincészet